fbpx

Gwarancja ubezpieczeniowa

Klub Podróżników „Apetyt na Świat” jest w pełni legalnie działającym organizatorem turystyki (touroperatorem) i w związku z tym zobowiązani jesteśmy przestrzegać Ustawy o turystyce, tj. posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz dysponować gwarancją ubezpieczeniową od jednego z towarzystw ubezpieczeniowych.

Wpis do rejestru organizatorów turystyki

Posiadamy wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Numer ewidencyjny: 9315 / Numer wpisu do Rejestru: 489

Sprawdź nasz wpis w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych!


Gwarancja ubezpieczeniowa

Gwarancja ubezpieczeniowa stanowi zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki i jej zadaniem jest zapewnienie pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, a także zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, a także zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu.

W naszym przypadku beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

Gwarancja ubezpieczeniowa Klubu Podróżników „Apetyt na Świat” (polisa ubezpieczeniowa o numerze GT 146/2023) opiewa na kwotę 1 080 000 zł (równowartość kwoty 230 848,15 EUR) i obejmuje cały świat oraz jest ważna od 10.03.2023 r. do 09.03.2024 r.. Ubezpiecza nas TU Europa.


Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych. Przedsiębiorcy profesjonalnie zajmujący się organizowaniem imprez turystycznych, są obowiązani odprowadzać składkę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego od każdego uczestnika imprezy turystycznej.

W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz wyczerpania zabezpieczenia finansowego, w postaci umowy gwarancji ubezpieczeniowej, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ze zgromadzonych środków:

    • pokrywa koszty powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub miejsca planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu;
    • dokonuje zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną klientom, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, impreza nie została lub nie zostanie zrealizowana;
    • zapewnia zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną klientom, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana, z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.